Hamas sätter upp ”Befrielsearmé” och tackar EU för all hjälp.

Länk.

Jag minns inte hur snabbt nazisterna tog över en stor del av europeernas tankeförmåga men nu gör EU exakt samma sak och lika snabbt. Jag tänker fortfarande på fiction-böckerna jag har läst om Svart Magi under Hitlertiden, ett ont svårförklarat inflytande på hela flocken i Europa. Samma antisemitiska dyngtäcke ligger över Europa av idag och massor av politiker verkar totalt absurda.

De hatar judarna, de hatar Israel och genomför väldigt transparenta åtagärder för att mörda judar. De hjälper Hamas på olika sätt, som artikeln handlar om, skriven av en palestinier som lever i Israel eftersom han inte får berätta sanningen annars. Lyckas Hamas säger EU ”hoppsan”. Minns du att det roliga EU lovade bevaka gränsen till Gaza? Har ett skvatt hänt mer än att det dragit en massa pengar?
Hamas Formar en ”befrielsearmé” i Gaza, Tack vare EU: s stödav Khaled Abu Toameh21 januari 2015 klockan 5:00

http://www.gatestoneinstitute.org/5124/hamas-liberation-army

Den palestinska islamistiska rörelsen i Gazaremsan, Hamas, har intensifierat sina ansträngningar för att uppnå förstörelsen av Israel.

Hamas har uppenbarligen tolkat dessa två beslut – genom EU-domstolen (att ta bort Hamas från listan över terrororganisationer) och Internationella brottmålsdomstolen – som ett grönt ljus för att gå vidare med sina planer på att eliminera Israel.

Det främsta målet för Hamas ”befrielsearmé” är naturligtvis att förbereda sig för krig mot Israel, enligt Hamas talesman Mushir al-Masri. ”Huvudsyftet med dessa träningsläger är att förbereda en armé för befrielsen av Palestina och dess heliga platser inom en snar framtid.”

EU-domstolen som tog bort Hamas från sin lista över terrorgrupper har begått ett brott inte bara mot Israel utan också mot de palestinska tonåringar som utbildas som jihadister i rörelsens läger i  hela Gazaremsan [betalat av UNRWA, där Sverige betalar mer än 10 gånger EU-genomsnittet].

Den lyckliga känslan bland Hamas ledare är att européerna och ICC hjälper dem att uppnå sina mål att utplåna Israel från jordens yta.

Flytande med hjälp av det senaste beslutet av EU:s toppdomstol att ta bort Hamas från EU:s lista över terrorgrupper, har den palestinska islamistiska rörelsen i Gazaremsan intensifierat sina ansträngningar för att uppnå förstörelsen av Israel.

Hamas har vidare uppmuntrats av Internationella brottmålsdomstolens [ICC] senaste beslut att inleda en preliminär granskning om påstådda israeliska ”krigsförbrytelser” i de palestinska områdena.

Hamas har uppenbarligen tolkat dessa två beslut – av EU domstolen och ICC – som ett grönt ljus för att gå vidare med sina planer på att eliminera Israel. Hamas är övertygade om att dessa beslut kommer att föra det närmare att uppnå sitt mål.

Det är därför som Hamas nu har börjat rekrytera tusentals palestinska ungdomar till sin nya ”befrielsearmé” i Gazaremsan.

Hamas kampanj med titeln, ”Frihetens Förtrupp”, syftar till att rekrytera unga män vars åldrar varierar mellan 15 och 21.

Hittills har Hamas rekryteringsprogram lockat hundratals ungdomar från Gazaremsan som enligt rörelsen, kommer att bilda kärnan för den nya ”befrielsearmén.”

De nyanställda kommer att genomgå militär utbildning i händerna på medlemmarna i Hamas väpnade gren, Izaddin al-Qassam.

Det huvudsakliga målet med ”befrielsearmén” är naturligtvis att förbereda sig för krig mot Israel, enligt Hamas talesman Mushir al-Masri.

”Huvudsyftet med dessa träningsläger är att förbereda en armé för befrielsen av Palestina och dess heliga platser inom en snar framtid”, sade han. ”Det stora valdeltagandet är ett tecken på att vårt folk har godkänt möjligheten av motstånd mot ockupationen, särskilt i efterdyningarna av våra senaste segrar.”

Al-Masri uttryckte ”djup tillfredsställelse” med det stora antalet palestinska ungdomar som har anmält intresse att gå in i Hamas nya armé. Han noterade att registreringscentra har öppnats i olika delar av Gazaremsan, särskilt i moskéer.

Vad som är oroande om Hamas kampanj är det faktum att vissa palestinska föräldrar har uppmuntrat sina söner att gå med i ”Liberation Army.”

[bild nedan]

Förberedelserna för inrättandet av ”befrielsearmén” sker i en tid då Hamas klagar över bristen på stöd för att rekonstruera Gazaremsan i efterdyningarna av den senaste militära konfrontationen med Israel.

Istället för att rikta sina resurser och insatser mot återuppbyggnaden av Gazaremsan, rekryterar Hamas palestinska tonåringar för sin jihad mot Israel. Hamas kommer att använda dessa tonåringar och civila palestinier som mänskliga sköldar i nästa krig med Israel.

Hamas fortsätter att leda palestinierna mot en väg av förstörelse och död. Mahmud Abbas palestinska myndighet, som undertecknade en avstämningspakt med Hamas förra året, kan inte undgå ansvar för Hamas agerande, speciellt med tanke på att de två parterna är en del av den palestinska ”nationella konsensusregeringen.”

Men Hamas och Abbas känner att européerna och många andra i det internationella samfundet inte riktigt bryr sig om deras utnyttjande och indoktrinering av palestinska barn.

Det är värt att notera att Abbas och hans palestinska myndighet har misslyckats med att komma ut mot Hamas drive för att bilda en ”befrielsearmé.” Detta beror på att de antingen godkänner Hamas planer eller är för rädda för att uttrycka sitt motstånd mot en plan som verkar vinna brett stöd bland palestinska familjer i Gaza.

Istället för att komma ut mot Hamas planer, är Abbas upptagen med vad hans rådgivare beskriver som det ”palestinska rättskrigert” mot Israel i FN, ICC och andra internationella fora. Medan Abbas utkämpar sitt ”juridiska krig” gör Hamas riktiga förberedelser för sin andra slag, nämligen att förstöra Israel.

EU-domstolen som taog bort Hamas från sin lista över terrorgrupper har begått ett brott inte bara mot Israel utan också mot det palestinska tonåringar som för närvarande utbildas till jihadister i rörelsens läger hela Gazaremsan. ICC Beslutet att inleda en preliminär undersökning av israeliska ”krigsförbrytelser” i de palestinska områdena bör ses som en gåva till Hamas och dess supportrar.

Hamas ledare var de första att välkomna ICC-draget, kallar det ett ”steg i rätt riktning.” De erbjöd även att förse ICC med ”tusentals dokument” om påstådda israeliska krigsförbrytelser [som också Goldstone blev översköljd av tack vare extremvänstern i Israel].

Hamas har all anledning att vara nöjd med européerna och ICC. Känslan hos Hamas ledare är att européerna och ICC hjälper den islamistiska rörelsen uppnå sitt mål att utplåna Israel från jordens yta.

Följ Khaled Abu Toameh på Twitter

 

Hamas Forms ”Liberation Army” in Gaza, Thanks to EU Support

by Khaled Abu Toameh

January 21, 2015 at 5:00 am

http://www.gatestoneinstitute.org/5124/hamas-liberation-army

The Palestinian Islamist movement in the Gaza Strip, Hamas, has intensified its efforts to achieve the destruction of Israel.

Hamas has obviously interpreted these two decisions — by the EU court (to remove Hamas from the list of terror organizations) and the International Criminal Court — as a green light to proceed with its plans to eliminate Israel.

The main goal of Hamas’s ”Liberation Army” is, of course, to prepare for war against Israel, according to Hamas spokesman, Mushir al-Masri. ”The main purpose of these training camps is to prepare an army for the liberation of Palestine and its holy sites in the near future.”

The EU court that removed Hamas from its list of terror groups has committed a crime not only against Israel, but also against the Palestinian teenagers who are being trained as jihadists in the movement’s camps throughout the Gaza Strip.

The happy feeling among Hamas leaders is that the Europeans and the ICC are helping them achieve their goal of wiping Israel off the face of the earth.

Buoyed by the recent decision of the EU’s top court to remove Hamas from the EU’s list of terror groups, the Palestinian Islamist movement in the Gaza Strip has intensified its efforts to achieve the destruction of Israel.

Hamas has further been emboldened by the International Criminal Court’s [ICC] latest decision to launch a preliminary examination into alleged Israeli ”war crimes” in the Palestinian territories.

Hamas has obviously interpreted these two decisions – by the EU court and the ICC – as a green light to proceed with its plans to eliminate Israel. Hamas is convinced that these decisions will bring it closer to achieving its goal.

That is why Hamas has now begun recruiting thousands of Palestinian youths to its new ”Liberation Army” in the Gaza Strip.

The Hams campaign, entitled, ”Vanguards of Liberation,” is aimed at recruiting young men whose ages range between 15 and 21.

So far, the Hamas recruitment program has attracted hundreds of youths from the Gaza Strip who, according to the movement, will form the nucleus for the new ”Liberation Army.”

The new recruits will undergo military training at the hands of members of Hamas’s armed wing, Izaddin al-Qassam.

The main goal of the ”Liberation Army” is, of course, to prepare for war against Israel, according to Hamas spokesman Mushir al-Masri.

”The main purpose of these training camps is to prepare an army for the liberation of Palestine and its holy sites in the near future,” he said. ”The large turnout is a sign that our people have endorsed the option of resistance against the occupation, especially in the aftermath of our recent victories.”

Al-Masri expressed ”deep satisfaction” with the large number of Palestinian youths who have registered to join Hamas’s new army. He noted that registration centers have been opened in various parts of the Gaza Strip, particularly in mosques.

What is disturbing about Hamas’s campaign is the fact that some Palestinian parents have been encouraging their sons to join the ”Liberation Army.”

At one registration center in Rafah in the southern Gaza Strip, a woman showed up with her 15-year-old son, who told the Hamas operatives: ”My dream is to become a jihadist.”

”My dream is to become a jihadist.” A woman accompanies her son to sign up for the Hamas ”Liberation Army” in the Gaza Strip, January 2015.
The preparations for the establishment of the ”Liberation Army” are taking place at a time when Hamas is complaining about the lack of support for reconstructing the Gaza Strip in the aftermath of the last military confrontation with Israel.

Instead of directing its resources and efforts toward the reconstruction of the Gaza Strip, Hamas is recruiting Palestinian teenagers for its jihad against Israel. Hamas will use these teenagers and Palestinian civilians as human shields in the next war with Israel.

Hamas is continuing to lead Palestinians toward the path of destruction and death. Mahmoud Abbas’s Palestinian Authority, which signed a reconciliation pact with Hamas last year, cannot avoid responsibility for Hamas’s actions, especially given the fact that the two parties are part of the Palestinian ”national consensus government.”

But Hamas and Abbas feel that the Europeans and many others in the international community do not really care about the exploitation and indoctrination of Palestinian children.

It is worth noting that Abbas and his Palestinian Authority have failed to come out against Hamas’s drive to form the ”Liberation Army.” This is because they either approve of Hamas’s plans or are too scared to voice their opposition to a plan that seems to be winning wide support among Palestinian families in the Gaza Strip.

Instead of coming out against Hamas’s plans, Abbas is busy with what his advisors describe as the ”Palestinian legal war” against Israel in the UN, ICC and other international forums. While Abbas is waging his ”legal war,” Hamas is making real preparations for its other battle, namely the destruction of Israel.

The EU court that removed Hamas from its list of terror groups has committed a crime not only against Israel, but also against the Palestinian teenagers who are currently being trained as jihadists in the movement’s camps throughout the Gaza Strip. The ICC decision to launch a preliminary examination of Israeli ”war crimes” in the Palestinian territories should be seen as a gift to Hamas and its supporters.

Hamas leaders were the first to welcome the ICC move, calling it a ”step in the right direction.” They even offered to provide the ICC with ”thousands of documents” regarding alleged Israeli war crimes.

Hamas has every reason to be happy with the Europeans and the ICC. The feeling among Hamas leaders is that the Europeans and the ICC are helping the Islamist movement achieve its goal of wiping Israel off the face of the earth.

Follow Khaled Abu Toameh on Twitter

Om The Golani Snowman

I am an international spy, selling my goods to the highest bidder.
Detta inlägg publicerades i EU, Eurabien, Hamas, Israel. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s